Skip to main content

Wettelijke informatie

Air Liquide Healthcare Benelux biedt de bezoekers en gebruikers toegang tot deze website op basis van (en vertrouwend op) uw aanvaarding van de volgende voorwaarden.

Een institutionele website

Deze website heeft een institutioneel karakter. De website richt zich tot iedereen: het grote publiek, zorgprofessionals, journalisten, studenten. Het doel ervan is de organisatie van Air Liquide Healthcare Benelux, zijn waarden en activiteiten voor te stellen. U vindt er ook de contactgegevens op terug van onze regionale directies, alsook de e-mailadressen van rechtstreekse contactpersonen en links naar de gezondheidswebsites van de groep Air Liquide. Wij doen ons best om de betrouwbaarheid en de actualisering te garanderen van de informatie die verspreid wordt op de website. Fouten of weglatingen zijn echter altijd mogelijk. Als u er opmerkt, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de webmaster van de website en uw opmerkingen en wensen door te geven per post om u de grootste vertrouwelijkheid te waarborgen. Alle informatie op deze website is opgesteld door de Commerciële en Marketingdirectie van Air Liquide Healthcare Benelux. De website airliquidehealthcare.be wordt volledig gefinancierd door Air Liquide Healthcare Benelux N.V. De website airliquidehealthcare.be bevat geen reclame.

Wettelijke informatie

Air Liquide Healthcare Benelux (hierna "wij") biedt de bezoekers en gebruikers toegang tot deze website op basis van (en vertrouwend op) uw aanvaarding van de volgende voorwaarden.

Air Liquide Healthcare Benelux verleent u hierbij een niet-exclusieve en onoverdraagbare licentie om toegang te krijgen tot deze website, deze te downloaden en te gebruiken, uitsluitend voor uw intern gebruik. Wij hebben het recht om, naar eigen goeddunken, op elk ogenblik alle diensten die in de website zijn inbegrepen, of een deel ervan, toe te voegen, te schrappen of te wijzigen of om deze licentie op te zeggen. Alle elementen, en met name de configuraties, afbeeldingen en schermen, en alle informatie die verschijnt op of wordt weergegeven door Air Liquide Healthcare Benelux in samenhang met de inhoud op deze website, worden beschermd door alle toepasselijke wetten.

Air Liquide Healthcare Benelux bezit, behoudtr en bewaart alle eigendomsrechten, inclusief de reproductierechten, op deze website en de elementen ervan. De fabrieksmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en andere originele verwijzingen, en met name de domeinnaam van Air Liquide Healthcare Benelux, die worden weergegeven op deze website, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde merken van Air Liquide Healthcare Benelux of van een derde die Air Liquide Healthcare Benelux het recht heeft gegeven om ze te gebruiken op deze website. Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht aan de bezoeker of gebruiker om enig handelsmerk dat op de website wordt getoond te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Air Liquide Healthcare Benelux of een dergelijke derde. Air Liquide Healthcare Benelux en/of zijn derde leveranciers van inhoud blijven eigenaar van de informatie die op deze website verschijnt, en de gebruiker verwerft geen enkel van de hierboven bedoelde eigendomsrechten door enigerlei deel van de informatie af te drukken of te downloaden, of door de functies van de website te gebruiken.

Naargelang het u schikt, vermeldt Air Liquide Healthcare Benelux links naar andere websites en links naar deze website kunnen worden vermeld op andere websites die al dan niet bekend zijn bij Air Liquide Healthcare Benelux. Air Liquide Healthcare Benelux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, en deze links impliceren geenszins dat Air Liquide Healthcare Benelux de desbetreffende andere websites aanbeveelt, in licentie heeft, goedkeurt, of openige andere wijze verbonden is aan deze andere websites, de producten of diensten die er worden beschreven, of hun eigenaars, noch dat Air Liquide Healthcare Benelux de desbetreffende gelinkte websites gemachtigd heeft om gebruik te maken van enig(e) fabrieksmerk, handelsnaam, logo of ander element, waarvan het fabrieksmerk of de reproductierechten eigendom zijn van Air Liquide Healthcare Benelux. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het gebruik dat wij maken van de informatie die op u betrekking heeft, en het gebruik dat u maakt van onze website, verwijzen wij naar de rubriek Respect voor de privacy.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor evaluatiedoeleinden en mogen door bezoekers of anderen niet worden beschouwd als betrouwbare gegevens of gegevens die enige vorm van garantie bieden. De prijzen en andere informatie met betrekking tot de producten kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden en zijn niet bindend wat de volledigheid ervan betreft. De garanties of verzekeringen die gegeven worden met betrekking tot onze producten gelden enkel en alleen voor de kopers van de genoemde producten via (en volgens de bepalingen van) onze Algemene Aan- en Verkoopvoorwaarden, die enkel van toepassing zijn als u een transactie met ons afsluit via de website. Uit dien hoofde is HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER. DE INFORMATIE WORDT GEGEVEN "ALS DUSDANIG", ZONDER GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) DE GARANTIES VAN MARKTWAARDE OF GESCHIKTHEID VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN E.D.

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de Franse wetgeving. Alleen de rechtbanken in Frankrijk zijn territoriaal bevoegd om te oordelen over elke klacht die verband houdt met het gebruik van deze website.

Wettelijke informatie

Uitgever van de site:

Air Liquide Medical SA

Avenue du Bourget 44, 1130 BRUXELLES

KBO 0436.888.493

Directeur van de publicatie:

Emmanuel Dehan

General Manager

emmanuel.dehan@airliquide.com

Hosting:

De website wordt gehost door de firma Acquia Inc., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te:

53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, Verenigde Staten.

Telefoon: +1 888-922-7842 of 01.79.97.25.70 (FRANKRIJK), e-mail: sales@acquia.com.

Respect voor de privacy en verwerking van persoonsgegevens

Het respect voor uw privacy en de veiligheid van de gegevens die op u betrekking hebben, zijn belangrijk voor ons. Air Liquide Healthcare Benelux dient de privacy van de gebruikers van deze website te respecteren en te beschermen. Wij verbinden ons ertoe om informatie over onze klanten of andere gebruikers van de website, die individueel kunnen worden geïdentificeerd, niet opzettelijk te verspreiden onder derden, zonder de voorafgaande goedkeuring van de gebruiker in kwestie.

Wanneer u de website airliquidehealthcare.be gebruikt, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens de vennootschap Air Liquide Healthcare Benelux, met maatschappelijke zetel op Bourgetlaan 44/5, 1130 Brussel, België

Deontologie en gebruik van de verzamelde gegevens

Air Liquide Healthcare Benelux vraagt slechts bepaalde specifieke soorten persoonlijke en nominatieve gegevens in  verband met uw gebruik van de website. Op zeer weinig plaatsen op onze website, en met name voor de uitvoering van bestellingen en onlineklantenondersteuningstools, vragen wij u om ons inlichtingen te verstrekken waarmee wij uw bezoek aan onze website kunnen vergemakkelijken, u kunnen helpen op bepaalde punten van technische ondersteuning of een opvolging kunnen verzekeren na uw bezoek. Tenzij de gevraagde informatie noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen, in welk geval u dit zal worden gemeld, staat het u volledig vrij om deze informatie te vermelden.

Het is mogelijk dat wij u uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw postadres, uw type activiteit, uw klantreferentiegegevens, uw klantennummer, en soortgelijke persoonlijke gegevens vragen die nodig zijn om u te registreren of in te schrijven voor onze diensten of aanbiedingen.

Zo verwerkt Air Liquide Healthcare Benelux uw persoonsgegevens  in het kader van deze website zijn verzameld voor de doeleinden, de termijnen en volgens de rechtsgronden die hieronder beschreven worden:

Doel

Rechtsgrondslag Bewaartermijn
Zorgen voor de opvolging van uw inschrijving voor onze diensten of ons aanbod en de uitvoering van bestellingen De noodzaak voor Air Liquide Healthcare Benelux om het contract met u uit te voeren Looptijd van het contract plus een maximum van tien (10) jaar en langer om Air Liquide Healthcare Benelux in staat te stellen zijn wettelijke verplichtingen na te komen
Levering van onlineklantenondersteuningsprogramma's en zorgen voor een opvolging in het kader van de technische bijstand Gerechtvaardigd belang van Air Liquide Healthcare Benelux om u onlineondersteuningsprogramma's aan te bieden om het beheer en de opvolging van uw contract(en) te vergemakkelijken en om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren Looptijd van het contract plus een maximum van tien (10) jaar en langer om Air Liquide Healthcare Benelux in staat te stellen zijn wettelijke verplichtingen na te komen
Verwerking van uw verzoeken betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens Voldoen aan een wettelijke verplichting Verwerkingsduur van uw verzoek plus een maximum van vijf (5) jaar en langer om Air Liquide Healthcare Benelux in staat te stellen zijn wettelijke verplichtingen na te komen

Air Liquide Healthcare Benelux kan uw persoonsgegevens ook verwerken ter gelegenheid van uw uitwisselingen en communicaties met Air Liquide Healthcare Benelux, zoals bijvoorbeeld tijdens uw uitwisselingen via e-mail, uw gesprekken via tools of platformen die ter beschikking worden gesteld door Air Liquide Healthcare Benelux, of nog in het kader van de virtuele werkruimtes en collaboratieve tools die gebruikt worden door Air Liquide Healthcare Benelux. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Air Liquide Healthcare Benelux om de relatie met u te waarborgen bij het verwerken van uw verzoeken, vragen, enz., en om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, en zijn bedoeld om de terbeschikkingstelling van de genoemde tools mogelijk te maken, het juiste gebruik ervan te waarborgen en te controleren, alsook de veiligheid van het computersysteem en de vertrouwelijkheid van de informatie.

Passieve verzameling van persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens die worden geregistreerd op onze server, worden vrijwillig door u verstrekt,wanneer u onlineformulieren invult, andere worden automatisch verzameld.

Om de navigatie op zijn website te verbeteren en met het oog op een statistische analyse verzamelt Air Liquide Healthcare Benelux automatisch bepaalde gegevens tijdens uw bezoek:

  • uw IP-adres: een IP-adres wordt aan uw computer toegekend door uw internetprovider om u toegang te verlenen tot internet
  • de datum en het tijdstip van uw bezoek aan de website evenals de pagina's die u hebt geraadpleegd
  • het besturingssysteem van uw computer en de internetbrowser
  • uw login indien u surft naar rubrieken met beperkte toegang
  • uw parcours door de websites van de Groep evenals de duur van uw verbinding

Naargelang het geval verwerken wij deze gegevens met uw toestemming wanneer de wet dat vereist (dat is bijvoorbeeld het geval wanneer voor het achterlaten van bepaalde cookies op uw terminal uw toestemming gevraagd moet worden) of op basis van ons gerechtvaardigd belang om een website aan te bieden en de prestaties ervan te verbeteren. Raadpleeg ook onze pagina over Cookies.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Binnen de strikte grenzen van de verwerkingen van gegevens voor de doeleinden die hierboven beschreven worden, is het mogelijk dat wij sommige van uw gegevens moeten meedelen:

  • aan het gemachtigde personeel van de vennootschappen van AIR LIQUIDE in het kader van de uitoefening van hun gebruikelijke opdrachten aan onze dienstverleners en onderaannemers

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Vanwege de internationale dimensie van de groep en zijn organisatie geeft AIR LIQUIDE uw persoonsgegevens bovendien door binnen zijn entiteiten die met name gevestigd zijn in landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Deze doorgiftes zijn onderworpen aan Bindende bedrijfsregels ("Binding Corporate Rules") die goedgekeurd zijn door de bevoegde autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt deze raadplegen via deze link.

Vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens

Overeenkomstig de toepasselijke verordeningen inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hebt u recht op inzage, rechtzetting en wissing van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, alsook het recht om richtlijnen te geven voor wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden.

In bepaalde gevallen kunt u ook vragen om de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen of, wanneer dat mogelijk is, dat wij ze rechtstreeks doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Voor de verwerkingen van gegevens waarvoor uw toestemming vereist is, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De uitoefening van dit recht doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd voorafgaand de intrekking van de toestemming.

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten kunt u contact opnemen met de door Air Liquide Healthcare Benelux aangewezen gegevensbeschermingsfunctionaris.

Via de gewone post:

Laurence Thomazeau, gegevensbeschermingsfunctionaris

75, quai d’Orsay - 75007 Parijs

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie voor de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Air Liquide Healthcare Benelux behoudt zich het recht voor om deze Verbintenis tot respect voor de privacy op elk ogenblik te wijzigen of aan te vullen. Updates van de Verbintenis tot respect voor de privacy zullen worden gemeld op de homepage van de website. Alle wijzigingen en aanvullingen die worden aangebracht in deze Wettelijke informatie, treden in werking zodra ze gepubliceerd zijn op de website.

Handel via internet en veiligheid

Air Liquide Healthcare Benelux heeft zich verbonden tot gegevensbeveiliging met betrekking tot de informatie die verzameld wordt op onze website. Wij bieden beveiligingsmaatregelen volgens de industriële norm, die beschikbaar zijn dankzij uw browser en aangeduid worden met het encryptieprotocol "SSL" (Secure Socket Layer). De SSL-server die wij gebruiken, versleutelt de informatie alvorens deze naar ons door te sturen. Op diverse plaatsen op onze website benadrukken wij bovendien bepaalde bijzondere beveiligingsinformatie door het volgende symbool weer te geven:  Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet of elk ander draadloos communicatienetwerk gegarandeerd worden als zijnde absoluut veilig.

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen door deze veiligheidsmaatregelen toe te passen, maar wij kunnen de veiligheid van de informatie die u ons rechtstreeks of via onze online producten of diensten doorgeeft, niet waarborgen of garanderen. U voert deze doorgifte uit op eigen risico. Als u op om het even welk ogenblik een aankoop wenst te doen, maar zonder informatie door te geven met betrekking tot uw onlinekredietkaart, hebt u de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen via "een account" (mits u eerst een kredietaanvraag hebt ingediend en deze aanvraag is goedgekeurd door Air Liquide Healthcare Benelux). Daarnaast kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van onze commerciële vertegenwoordigers. Gebruik hiervoor gewoon onze rubriek "Contact" en selecteer de dichtstbijzijnde vestiging en contactpersoon van Air Liquide Healthcare Benelux.

Cookies

Op het internet duiken nieuwe technologieën op die ons helpen de bezoeker een gepersonaliseerde service aan te bieden. Bij Air Liquide Healthcare Benelux gebruiken wij "cookies" om u een hoogwaardige aankoopervaring te bieden. "Cookies" zijn tekstbestandjes met informatie die uw browser achterlaat op uw computer wanneer u een website bezoekt. Naast andere voorzieningen stellen deze cookies ons in staat te onthouden wie u bent en toegang te krijgen tot de informatie van uw account, het bezoek en het gebruik van onze pagina's te meten, doelgericht te adverteren en de bezoekers alsook de transacties op de website te volgen. Ze stellen ons ook in staat bepaalde verkeerspatronen te meten, de inhoud, de reclamebanners, de promoties en andere aan u gerichte reclame aan te passen. U mag er echter op vertrouwen dat de adverteerders die niet aangesloten zijn bij Air Liquide Healthcare Benelux nooit toegang zullen hebben tot uw persoonlijke accountgegevens.

Air Liquide Healthcare Benelux heeft geenszins de wens of het voornemen om inbreuk te maken op uw recht op privacy bij het gebruik van de website van Air Liquide Healthcare Benelux.

Websites van derden

Wij informeren u hierbij dat de andere websites waartoe u misschien toegang krijgt via onze eigen website, individueel identificeerbare gegevens kunnen verzamelen die op u betrekking hebben. Deze verbintenis tot respect voor de privacy is niet van toepassing op de praktijken van websites van derden die gelinkt zijn aan deze site. Wij gebruiken het symbool "" om de links naar websites van derden te identificeren. U bent als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en alle informatie met betrekking tot uw accounts. Wees voorzichtig en verantwoordelijk wanneer u online bent. Als u online persoonsgegevens verspreidt die toegankelijk zijn voor het publiek, is het mogelijk dat u ongevraagde berichten van derden krijgt. Ook al doen wij ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, toch kan Air Liquide Healthcare Benelux de veiligheid van de informatie die u ons dus doorstuurt op eigen risico niet waarborgen of garanderen.

Wijzigingen

Air Liquide Healthcare Benelux behoudt zich het recht voor om deze Verbintenis tot respect voor de privacy op elk ogenblik te wijzigen of aan te vullen. Daarom moet u deze laatste lezen telkens u de website van Air Liquide Healthcare Benelux bezoekt. Alle wijzigingen en aanvullingen die worden aangebracht in deze Verbintenis tot respect voor de privacy, treden in werking zodra ze gepubliceerd zijn op de website.