Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze algemene voorwaarden

ART. 1. - BEPALINGEN. - A) VERPAKKINGEN, VATEN EN FLESSEN. - In het kader van deze verkoopsvoorwaarden evenals op alle andere door AIR LIQUIDE MEDICAL N.V. (hierna A.L.M. genoemd) uitgegeven documenten zoals facturen, contracten, leveringsbons, enz. waar het gebruik van de termen “verpakking” en/of "flessen” tot verwarring zou kunnen leiden, dienen deze termen begrepen te worden als doelende op recipiënten bestemd voor samengeperste, vloeibare en opgeloste gassen, waarin A.L.M. handel drijft. Deze vaten kunnen afzonderlijke flessen, flessenbakken of -pakketten, vaste of vervangbare batterijen, aanhangwagens, wagons voorzien van flessen, tanks vloeibaar gas, cryogenische vaten of koudverdampers zijn. 

B) MEETEENHEDEN. - Behoudens andersluidende beschikkingen wordt onder kubieke meter verstaan een kubieke meter gas gemeten bij 15°C en 1013 mbar. CLIENT aanvaardt de door A.L.M. gebruikte meeteenheden en weet dat zij door A.L.M. kunnen worden aangepast naargelang de temperatuur, de druk en/of de samendrukbaarheid. Uit standaardiseringsoverwegingen behoudt A.L.M. zich bovendien het recht voor, de omrekenings- en correctiecoëfficiënten, evenals de inhoud van de vaten te wijzigen.

ART. 2. - BESTELLINGEN. - De medicinale gassen kunnen alleen worden geleverd als de CLIENT voorafgaand met A.LM. de coördinaten van zijn apotheek heeft gecommuniceerd en dat deze A.L.M. heeft bevestigd dat de CLIENT goed bevoegd is om de medicinale gassen te kopen. Om de Gassen op de portal te kopen dient de CLIENT eerst een klantaccount aan te maken. De CLIENT plaatst zijn bestelling door het (de) Gas(sen) vanuit de catalogus op de portal in zijn winkelmand toe te voegen. Na het afleveradres en de informatie die nodig is voor de verwerking van zijn bestelling te hebben geselecteerd of voltooid wordt de CLIENT doorverwezen naar een pagina met een samenvatting van zijn bestelling. Hij kan indien nodig de inhoud en/of de hoeveelheden van zijn bestelling wijzigen. Om de bestelling te valideren dient de CLIENT deze AV te accepteren door op de vermelde plaats op de portal te klikken. De bestelling wordt als gesloten en definitief beschouwd wanneer de CLIENT zijn definitieve validatie heeft uitgevoerd. De voltooiing van de bestelling resulteert in het verzenden van een e-mail met het overzicht van de bestelling. De CLIENT heeft de mogelijkheid om zijn bestellingen op de portal te volgen via het tabblad “Mijn bestellingen”. Elk verzoek om een bestelling van de CLIENT te wijzigen kan alleen in aanmerking worden genomen als het verzoek schriftelijk is gericht aan cylindersorders.almbelux@airliquide.com en behoudens de schriftelijke toestemming van A.L.M. De bestellingen voor gas dienen te worden geplaatst bij A.L.M. uiterlijk de voorafgaande dag - vóór de middag - van de vaste bezorgdag of de dag ervoor als dit een werkdag betreft, behalve in speciale gevallen die worden omschreven bij het aanvaarden van de bestelling.

ART. 3.- LEVERING. - De gassen worden geleverd in aan A.L.M. toebehorende vaten. De gasverpakking wordt aan de CLIENT afgeleverd op het afleveradres dat hij heeft geselecteerd of ingevuld voordat de bestelling wordt bevestigd. Alle onvoorziene gevallen, overmacht of oorzaken die niet van de wil van A.L.M. afhangen, ontlasten A.L.M. van haar verplichtingen inzake de leveringstermijn; ze worden in het bijzonder en volgens uitdrukkelijke overeenkomst als zodanig beschouwd: mobilisatie, opeising, embargo, oorlog, oproer - sociale onlusten, totale of gedeeltelijke stakingen, vertragingen in het vervoer ten gevolge van defecten, onderbrekingen of ongevallen, ontoereikende bevoorrading, beperkingen in het gebruik van energie, tekort aan wagons of vrachtwagens, brand - waar dit alles zich ook moge voordoen - om het even of de gebeurtenis bij A.L.M. zelf plaats heeft of bij de leveranciers of vervoerders van A.L.M.

ART. 4. - PRIJZEN. - Behalve bij uitdrukkelijk beding (cfr. Geneesmiddelen) worden de goederen van A.L.M. geacht als zijnde verkocht tegen nettoprijzen, af A.L.M.-fabriek. Verzendingen gebeuren tegen betaling van vrachtkosten door CLIENT. De prijzen voor medicinale gassen worden niet op de portal vermeld omdat het molecuul door de apotheek wordt gefactureerd. De CLIENT betaalt A.L.M rechtstreeks de transportkosten en het huurgeld (cfr. art. 10 en 14).

ART. 5. - BELASTINGEN. - B.T.W., belastingen, aanslagen, cijnzen, enz. die verschuldigd zijn ten gevolge of ter gelegenheid van de verkoop van A.L.M-producten, of het ter beschikking stellen van A.L.M- installaties, vallen ten laste van de CLIENT.

ART. 6. - RISICO'S. - Ongeacht de plaats van bestemming van de goederen en de verkoopsvoorwaarden, worden de leveringen geacht als zijnde uitgevoerd in de fabrieken en/of de magazijnen van A.L.M., niettegenstaande bedingen zoals FRANCO, F.O.B., CIF, CAF of gelijkaardige bepalingen. 

ART. 7. - KWALITEIT. - De door A.L.M. geleverde gassen zijn met betrekking tot de kwaliteit strikt conform de specificaties, vermeld in de laatste uitgave van de “Gascatalogus” of andere technische fiches van A.L.M. De kwaliteit van de producten wordt eventueel door bijzondere verkoopsbedingen bepaald.

ART. 8. - GOEDKEURING. - Geen enkele klacht over de toestand van de verpakkingen, hun aantal of de hoeveelheid gas die zij bevatten kan worden aanvaard indien zij niet wordt gerechtvaardigd door één van bij de aankomst opgeworpen en door de vervoerder schriftelijk erkende betwisting. A.L.M. aanvaardt slechts klachten in verband met de druk of het gewicht van het gas, op voorwaarde dat het tekort bij de aankomst op de plaats van bestemming wordt vastgesteld en de klacht schriftelijk wordt ingediend binnen de twee dagen na ontvangst van de goederen. De druk wordt steeds bij een temperatuur an 15° Celsius bepaald. Voor per gewicht verkochte gassen, wordt de tarra steeds op de vaten gestempeld. De gefactureerde hoeveelheid gas staat op het leveringsbulletin vermeld en kan door gewichtsverschil gecontroleerd worden.

ART. 9. - FLESSENVOORRAAD. – Elke fles geleverd door A.L.M. is voorzien van een streepjescode. Het nummer van de streepjescode verwijst naar het serienummer van de fles in een geautomatiseerde gegevensbank. Bij de levering en de teruggave, wordt elke fles geregistreerd met behulp van een scanner om een permanent zicht te hebben op de voorraad van elke cliënt en om de geleverde flessen te kunnen opsporen. De CLIENT behoudt de flessen slechts gedurende de juist vereiste tijd en is verantwoordelijk voor alle schade aan of verlies van de flessen of hun toebehoren, zelfs door een toeval of bij overmacht. De flessen blijven eigendom van A.L.M.; zij dienen door de CLIENT, vrachtvrij op eigen kosten te worden terugbezorgd aan de fabriek of het verzendingsdepot. De CLIENT mag dus op generlei wijze over de flessen beschikken. Bij overtreding van dit beding, weet hij dat hij in overtreding met de wet is en zich, overeenkomstig artikel 491 van het Strafwetboek, aan wettelijke vervolgingen blootstelt. Ingeval de verpakkingen het voorwerp van een inbeslagneming zouden zijn, verbindt de CLIENT zich om onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aan de beslaglegger bekend te maken en A.L.M. binnen 24 uur te verwittigen. Hetzelfde voorschrift is van toepassing bij faillissement.

ART. 10. - HUURGELD VOOR FLESSEN OP VOORRAAD BIJ DE KLANT. - Voor elke verpakking, die ter beschikking van de CLIENT werd gesteld, berekent A.LM. huurgeld, vastgesteld volgens het van kracht zijnde tarief op het ogenblik van de facturatie. Elke betwisting betreffende het huurgeld dient, op straffe van vervallenverklaring, binnen acht dagen na ontvangst van de eerste desbetreffende factuur te worden ingediend.

ART. 11. - VERBOD VAN DOORLEVERING EN UITSLUITEND RECHT VAN VULLING. - a) CLIENT ontzegt zich, op welke wijze ook, afstand te doen aan derden van verpakkingen en het materiaal welke eigendom is van A.L.M. - b) CLIENT ontzegt zich het recht om zelf of door toedoen van derden welk gas of andere stof in de flessen van A.L.M. in te brengen. Onderhavig artikel vermindert genendeels de eventuele toepassing van artikel 14. 

ART. 12. - VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE VATEN. - Teneinde verontreiniging van de vaten te voorkomen en/of de speciale toestand waarin ze zich bevinden niet nadelig te beïnvloeden, is het uitdrukkelijk aan te bevelen de kranen, ook die van ledige vaten, te sluiten. Daaruit voortvloeiende kosten vallen ten laste van de CLIENT. Het is verboden vetstoffen in aanraking te brengen met kranen, koppelstukken of gebruiksapparaten. De vaten kunnen alleen worden bijgevuld, gewijzigd of gerepareerd in de A.L.M.-fabrieken. A.L.M. vestigt met nadruk de aandacht van de CLIENT, die in overtreding met zijn verplichtingen de flessen te vullen of te laten vullen, op het door hem of door anderen te lopen risico en op de verantwoordelijkheid die hij op zich neemt voor de gevolgen van een handeling, die zoals hij weet bevoegdheid, ondervinding en bijzondere zorgen vereist. A.L.M. wijst elke verantwoordelijkheid af voor om het even welke lichamelijke of stoffelijke schade, veroorzaakt door de flessen of hun inhoud.

ART. 13. - TERUGBEZORGING VAN LEDIGE FLESSEN. - Het uitvoeren van de bestellingen binnen het in art. 3 bepaalde tijdsbestek is ondergeschikt aan de terugbezorging van de ledige flessen binnen de kortst mogelijke termijn. Elke fles wordt nagekeken door de streepjescode te scannen, dit om te controleren of de fles wel degelijk in bewaring werd gegeven bij CLIENT die hem terugbrengt. Als bij deze controle blijkt dat de teruggebrachte fles niet werd geregistreerd in de voorraad van betreffende CLIENT, dan kan de retourzending voor die fles niet in vermindering gebracht worden. A.L.M. behoudt zich het recht voor te allen tijde de aanwezigheid van de volle en ledige flessen bij CLIENT te controleren en er een door CLIENT te ondertekenen inventaris in tweevoud van op te maken, waarvan CLIENT een kopie zal ontvangen. De wet verplicht alle gasfabrikanten hun flessen aan periodieke controle te onderwerpen. CLIENT verbindt zich bijgevolg de verpakkingen voor de datum van herkeuring terug te sturen. De herkeuring moet uiterlijk tien jaar (drie jaar voor toxische gassen, vijf jaar voor CO2) na de op de fles gemerkte datum plaatsvinden. Behoudens andersluidende overeenkomst dienen de vaten portvrij naar de fabrieken van A.L.M. of het verzendingsdepot terug te worden gestuurd. Er wordt geen rekening gehouden met het gasoverschot dat zich nog in terugbezorgde flessen zou bevinden.

ART. 14. - AANREKENEN VAN LEDIGE FLESSEN. - A.L.M. behoudt zich het recht voor een schadevergoeding voor niet teruggave van de geleende, in bewaring gegeven of verhuurde flessen, ten bedrage van de vervangingswaarde van nieuwe flessen en volgens de koers van de dag, aan te rekenen in de volgende gevallen: 1) iedere fles die, volgens de voorraadsopgave, bij CLIENT in berusting is en bij hem niet meer aanwezig is of die, na verloop van de zesde maand sinds de laatste levering, niet werd terugbezorgd met een omloopbulletin als bewijsstuk. Het aanrekenen gebeurt zonder voorafgaandelijke aanmaning; 2) de in onder art. 11 a) en b) vermelde gevallen. Het huurgeld is in elk geval verschuldigd tot op de datum van de factuur. A.L.M. behoudt zich het recht voor CLIENT een dossiersrecht in rekening te brengen voor de facturen waarvan het bedrag lager ligt dan € 74.

ART. 15. - BETALING. - De facturen van A.L.M. dienen te worden vereffend binnen een termijn van dertig dagen vanaf de factuurdatum, zonder korting, door overschrijving of per online betaling met een bankkaart via de tab “Mijn facturen”. Elke factuur niet vereffend op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 1 % per maand verzuim. Bovendien, ingeval van niet-betaling binnen de hoger voorziene termijn, is de CLIENT eveneens gehouden aan de betaling van schadevergoeding en interesten, conventioneel en forfaitair vastgesteld aan 10%, met een minimum van € 37. Het trekken van wissels brengt geen novatie van de uit de facturen voortvloeiende verplichtingen met zich mee. Op straffe van niet ontvankelijk te worden verklaard, dient elke betwisting betreffende het bedrag van een factuur binnen acht dagen na haar datum te worden opgeworpen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kunnen facturen worden betaald ofwel:

  • per bankafschrijving. Er wordt geen korting verleend door A.L.M. aan de Cliënt. 
  • per online betaling via het beveiligde platform (of de portaalsite) van onze betalingsdienstaanbieder.

De betaling door de CLIENT met een bankkaart wordt verondersteld te zijn gedaan door een naar behoren geautoriseerde gebruiker van een professionele bankkaart op naam van de gefactureerde CLIENT. De CLIENT erkent uitdrukkelijk dat de mededeling over zijn bankkaartnummer aan de betalingsdienstaanbieder een machtiging vormt om de bij de bankkaart behorende bankrekening te debiteren ten bedrage van het bedrag van de betreffende factuur. De CLIENT wordt geïnformeerd dat de bankkaart onmiddellijk zal worden gedebiteerd na de voltooiing van de betalingsprocedure. In geval van weigering van betaling wordt de CLIENT onmiddellijk door de betalingsdienstaanbieder op het betalingsplatform geïnformeerd. In dit geval wordt de betreffende factuur niet beschouwd als afgewikkeld door A.L.M. en kan de CLIENT een nieuwe poging doen om online te betalen of zijn betalingsmethode te wijzigen. De gegevens geregistreerd en bewaard door A.L.M. vormen het bewijs van de bestelling en van alle geplaatste bestellingen. De gegevens die zijn vastgelegd door de betalingsdienstaanbieder vormen het bewijs van elke financiële transactie tussen de klant en A.L.M. De Klant erkent uitdrukkelijk dat het mededelen van zijn creditcardnummer aan Ingenico Financial Solution gelijk staat aan de machtiging om de aan de creditkaart verbonden bankrekening te debiteren, tot het bedrag van de desbetreffende factuur. De Klant is ervan geïnformeerd dat de creditcard onmiddellijk na voltooiing van het betalingsproces wordt gedebiteerd. 

ART. 16. - RECHTSBEVOEGDHEID. - Het toepasselijk recht is het recht van het land waarin de zetel van de A.L.M. vennootschap die de Overeenkomst heeft getekend is gevestigd. Alle tussen A.L.M. en CLIENT gerezen geschillen, welke niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht, zullen aan de op basis van de aard van het geschil bevoegde rechter voorgelegd worden:

  • te Brussel (België), indien het Belgisch recht van toepassing is, of
  • te Lelystad (Nederland), indien het Nederlands recht van toepassing is, of
  • te Luxembourg (Luxembourg), indien het Luxemburgs recht van toepassing is.

ART. 17. - TRANSFERS. - De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden blijven van toepassing ten overstaan van de rechthebbenden van de CLIENT en van A.L.M. bijzonder bij overdracht van rechten, cessie, absorptie of fusie, evenals bij overbrenging van de activiteiten van de ene of de andere partij.

ART. 18. - AFWIJKINGEN. - In alle gevallen waar een bijzondere leveringsovereenkomst wordt gesloten tussen CLIENT en A.L.M. vernietigen en vervangen deze overeenkomst en haar bijlagen de onderhavige verkoopsvoorwaarden in zoverre deze laatste ervan afwijken.

ART. 19. - VERNIETIGING VAN OVEREENKOMST. - Indien de CLIENT zijn verbintenissen ten overstaan van A.L.M. niet zou naleven of hoe dan ook het voorwerp zou uitmaken van een wisselprotest, faillietverklaring of langs minnelijke of gerechtelijke weg om uitstel, verdaging of concordaat zou verzoeken, heeft A.L.M. het recht om op staande voet elk lopend contract of leveringsovereenkomst, zonder voorafgaandelijke aanmaning of bericht te vernietigen.

ART. 20. - CONTROLERECHT. - Er wordt geen rekening gehouden met klachten van de CLIENT, indien zij niet binnen de twee dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend.

ART. 21. - AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. - Door zijn bestelling aanvaardt de CLIENT de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van A.L.M. en verzaakt uitdrukkelijk aan de algemene of bijzondere voorwaarden die op bestelbons, brieven en, over het algemeen, op al haar handelsdocumenten voorkomen.

ART. 22. – VEILIGHEID. - De veiligheidsinformatiebladen betreffende gassen zijn beschikbaar op de Klantportal op de bijbehorende gaspagina. Door acceptatie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden verklaart CLIENT de veiligheidsinformatiebladen te hebben ontvangen en verbindt hij zich tot het verspreiden van deze bladen aan de verantwoordelijken die betrokken zijn bij het gebruik van de gassen in hun onderneming.

ART. 23. - GENEESMIDDELENBEWAKING/MATERIALENBEWAKING. - Voor de Gassen met een medicinale status verbindt de CLIENT zich ertoe om te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot geneesmiddelenbewaking in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek Volksgezondheid en de ALSF onverwijld in kennis te stellen van ernstige of onverwachte nadelige effecten en/of verkeerd gebruik veroorzaakt door medicinaal gas waarvan hij op de hoogte is. Voor Gassen met de status van medisch hulpmiddel evenals voor de verpakking verbindt de CLIENT zich ertoe de verplichtingen met betrekking tot materialenbewaking na te leven in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek Volksgezondheid. De CLIENT verbindt zich ertoe de traceerbaarheid van Gassen en verpakkingen te waarborgen en samen te werken bij elke terugroepactie van producten om het Gas en/of de verpakking snel en efficiënt uit zijn vestiging te verwijderen.

ART. 24. – HERROEPINGSRECHT. - In overeenstemming met de artikelen VI, 47 en volgende van het Wetboek van economisch recht wordt een herroepingsrecht van 14 dagen alleen verleend aan consumenten. Voor de consument in de zin van de bovengenoemde artikelen moet verstaan worden “elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet in het kader van zijn commerciële industriële ambachtelijke of vrije activiteit zijn”.

Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing op de verkoop van verzegelde goederen die niet kunnen worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en die na levering door de consument werden verzegeld. 

ART. 25. - AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING. - De aansprakelijkheid van A.L.M. is strikt beperkt tot de verplichtingen die vermeld zijn in de Overeenkomst. CLIENT verklaart dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Vanaf de levering zal het gebruik van de Gassen onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de CLIENT vallen. A.L.M. zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies noch enige schade die voortvloeien uit gebeurtenissen die buiten de invloed van A.L.M. liggen, of door de fout of de nalatigheid van de CLIENT en/of door een derde partij op wie A.L.M. geen enkel toezicht of controle heeft. In het geval dat de CLIENT kan bewijzen dat hij verlies of schade heeft geleden als direct gevolg van een fout van A.L.M., zal A.L.M. alleen aansprakelijk zijn voor directe en materiële schade in de uitvoering van de Overeenkomst tot een maximum bedrag van € 100.000 per schadegeval en per jaar. De CLIENT ziet af van enig verhaalrecht op A.L.M., voor hemzelf en voor elke derde partij, voor elke klacht van een derde partij relatief aan een verlies of een schade die het desbetreffende maximum bedrag van € 100.000 overschrijdt en zal hiervoor van zijn verzekeraar een vrijwaringsverklaring verkrijgen. Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat A.L.M. niet aansprakelijk zal zijn voor indirecte noch gevolgschade, noch welke andere schade dan ook, zoals in het bijzonder maar enkel als voorbeeld, gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, productieverlies, bedrijfsverliezen welke in verbinding met de Overeenkomst kunnen ontstaan.

A.L.M. heeft een verzekering afgesloten met een gerenommeerd bedrijf ter dekking van elk financieel gevolg van zijn burgerlijke aansprakelijkheid ingevolge een gebrekkige uitvoering van zijn verplichtingen die door de Overeenkomst opgelegd zijn en die lichamelijk of materieel letsel zou hebben veroorzaakt. De CLIENT verplicht zich een passende verzekering af te sluiten ter dekking van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van A.L.M., de werknemers van A.L.M. en van derde partijen en in het algemeen van alles wat zich in zijn gebouwen of op zijn terreinen bevindt (met inbegrip van de Apparatuur, de Verpakkingen, de Cilinders, ter beschikking gesteld door A.L.M.). Elke partij betaalt voor de nodige verzekeringen van hun respectievelijke eigendommen.

Schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt aan het personeel van de CLIENT of van A.L.M. door de Verpakking of de Apparatuur vallen onder de verantwoordelijkheid van hun respectievelijke werkgever. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten of acties waarop de slachtoffers van ongevallen, hun rechthebbenden of de sociale zekerheid recht hebben.

ART. 26. –GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming). - A.L.M. verzamelt en verwerkt de persoons-/bedrijfsgegevens ontvangen van CLIENT met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen en de boekhouding. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de bovenvermelde doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Iedere partij draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de uitgewisselde persoons-/bedrijfsgegevens en verbindt zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad) en de toepasselijk plaatselijke wetgeving na te leven ten aanzien van de personen van wie zij de persoonsgegevens heeft verstrekt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die zij van de andere partij en diens medewerkers zou ontvangen. Iedere partij verbindt zich ertoe voldoende maatregelen te treffen om de veiligheid en confidentialiteit van de uitgewisselde gegevens te garanderen. Iedere partij verbindt er zich namelijk toe dat de persoonsgegevens door middel van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt, dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Beide Partijen worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke van gegevens waarover zij beschikken. De persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. Iedere partij bevestigt dat zij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van haar persoonsgegevens en over haar rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

ART. 27. - GEDRAGSCODE VAN A.L.M. EN CORRUPTIEBESTRIJDING. - Het is van het grootste belang voor A.L.M. dat haar Cliënten en de werknemers van haar werknemers zich houden aan de principes die zijn vastgelegd in de gedragscode van Air Liquide beschikbaar op het volgende adres: https://www.airliquide.com/group/ethics. De CLIENT moet zich aan deze principes houden bij het uitvoeren van activiteiten die verband houden met het contract.

De CLIENT verbindt zich er eveneens toe de wetten en reglementen na te leven die van toepassing zijn met betrekking tot de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen met A.L.M., in het bijzonder met betrekking tot de corruptiebestrijding evenals de gedragsregels in de Gedragscode van Air Liquide. De CLIENT erkent dat hij een beleid in dit opzicht heeft en dat adequate procedures zijn ingevoerd en dat jij deze zal blijven toepassen om de corruptiebestrijding en de naleving van de wet- en regelgeving te bevorderen.

ART. 28. - PROCEDURES VOOR HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT OP HET PORTAAL. - De toegang tot de aan Leden voorbehouden functies is afhankelijk van het aanmaken van een Account volgens de tijdens het registratieproces beschreven stappen. Verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk. Als het Lid al klant is bij ALM, moet hij/zij een Beheerdersaccount aanmaken met zijn/haar klantnummer. De Beheerdersaccount is een Account waarmee de vertegenwoordiger van een rechtspersoon (ziekenhuis, kliniek, praktijk) of elke andere door hem naar behoren gemachtigde persoon de Accounts van zijn medewerkers die hij gemachtigd heeft om de Site te gebruiken en dit onder zijn verantwoordelijkheid, kan beheren. Het aanmaken van een Beheerdersaccount gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon of een door hem naar behoren gemachtigd persoon. Er kunnen meerdere Administrator Accounts worden aangemaakt voor hetzelfde klantnummer. De eerste aan een klantnummer gekoppelde Account wordt standaard als Administrator Account geconfigureerd. Accounts die daarna met hetzelfde klantnummer worden aangemaakt, worden pas geopend na validatie van de Administrator Account(s) en hebben alleen de rechten die door de Administrator Account worden verleend. Mits akkoord kan ALM op verzoek van de klant en volgens diens instructies overgaan tot het configureren van de Administrator Account en de daaraan gekoppelde Accounts.